Webinars

Below is a collection of webinars that HWCC has recorded. Check them out! 

Webinar: WEDC Ethnic Minority Emergency Grant Walkthrough in Hmong

Webinar: Breaking Down Small Business Resources

Webinar Title: WEDC Minority Emergency Grant Walkthrough in Hmong

Date: May 20th, 2020

Summary:

Watch this webinar video presented in Hmong by HWCC and WUCMAA for Wisconsin business owners interested in applying for the WEDC Ethnic Minority Emergency Grant.

WUCMAA thiab HWCC (Hmong Wisconsin Chamber of Commerce) sibkoom tes npaj ib lub sibhawm nyob online siv lus Hmoob qhia rau cov tswv ua lag luam uas xav apply rau pob nyiaj WEDC Ethnic Minority Emergency Grant. Pob nyiaj no tas nrho muaj $2 million sib faib rau 1,000 tus tswv ua lag luam, ib leeg tau $2,000. Peb yuav qhia ib ruam dhau ib ruam tias yuav ua li cas thiaj li apply tau pob nyiaj lawv pub dawb no. Lawv tsuas txais cov application rau lub 5 hli tim 18 txog 24 xwb. Thov koom peb lub webinar no, peb thiaj li pab tau nej to taub qhov Ethnic Minority Emergency Grant no.

Watch the webinar below!

Skip to:

Introductions: 0:00

Grant Information: 4:10

Filling out the Grant: 19:00

HWCC Website with Resources: https://www.hmongchamber.org/covid-19

Get the Slide Deck here

 

Webinar Title: Breaking Down Small Business Resources

Date: April 9th, 2020

Summary:

Feeling overwhelmed with the amount of information out about grants, loans, and resources for your small business?

Then join HWCC online as we break them down, making it easier to understand what resources are available and how you can apply for them.

Watch the webinar below!

Skip to:

Who is HWCC: 0:00

HWCC Emergency Loan Fund: 6:43

Brew City Match (Milwaukee only): 8:12

Small Business Administration (SBA) Grant/Loan: 12:09

WEDC Small Business 20/20 Grant: 15:48

EDBC Small Business Impact Grant: 16:36

HWCC Resources: 21:40

HWCC Website with Resources: 23:26

https://www.hmongchamber.org/covid-19

Get the Slide Deck here

 

Milwaukee Office

5421 N 118th Ct, Milwaukee, WI 53225 | 414.645.8828

Wausau Satellite Office

1109 N. 6th Street, Wausau, WI 54403 | 715.298.6071

Office Hours: Monday-Friday 9:00 AM-5:00 PM